NLF / Forbund / NLF jobber med å legge til rette for å åpne for skoleflyging og bruk av Avinors stengte flyplasser / bruk utenfor åpningstid
Laupsa John Eirik

NLF jobber med å legge til rette for å åpne for skoleflyging og bruk av Avinors stengte flyplasser / bruk utenfor åpningstid

Cockpit Cessna 172

Det var en stor glede for NLF i forrige uke å kunne informere om at restriksjonsområdet med krav om forhåndsgodkjennelse for all VFR- og skoleflyging var blitt opphevet. Muligheten for skoleflyging i den sammenheng var kun i forhold til benyttelse av luftrommet. Helsemyndighetenes krav til avstand gjelder fremdeles og skoleflyging er derfor fortsatt ikke gjennomførbart.  

Skoleflyging fortsatt ikke tillatt: – Håper på snarlig løsning.

I likhet med trafikkskolene er det fortsatt ikke tillatt for flyklubbene å åpne for skoleflyging. Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) er fortsatt gjeldende for alle som oppholder seg i Norge, og NLF tolker forskriftens § 12 første ledd bokstav e) til at skoleflyging er forbudt.

– På denne tiden av året er det mange som starter på den praktiske delen av flygerutdanningen, og mange piloter som tar sin første flytur for året. Da er det viktig for NLF å legge til rette for at myndighetene åpner for skoleflyging, sier generalsekretær John Eirik Laupsa.

Onsdag før påske sendte NLF er brev til Samferdselsdepartementet, der forbundet anmodet departementet om å klargjøre hvilken standard for smittevern som skal gjelde for gjennomføring av skoleflyging med luftfartøy. Denne henvendelsen er fulgt tett opp de seneste dagene. 

NLF kan ikke tolke lover eller forskrifter med bindende virkning for klubbene. Dette innebærer at klubbene kan foreta egne rettslige vurderinger og innrette seg etter dem, uavhengig av hva NLF måtte mene/anbefale i saken. Uansett må klubben selv bære det hele og fulle ansvaret for de disposisjonene klubben gjør – naturligvis også ansvaret som måtte følge av å bryte norsk lovgivning. 

Når dette er sagt, vil NLF sterkt fraråde igangsetting av skolevirksomhet forut for at det foreligger en uttrykkelig godkjenning til dette fra relevante myndigheter.  

 

Bruk av Avinors stengte flyplasser / bruk utenfor åpningstid 

Suspenderingen av PFLY-ordningen gjør at det ikke er mulig å benytte Avinors flyplasser utenfor åpningstid, samt Avinors stengte flyplasser. NLF har den senere tiden hatt hyppig kontakt med Avinor med formål om å få på plass en ordning for dette.

– Det er godt samarbeidsklima mellom partene i forhold til å finne en løsning, men situasjonen til Avinor fremstår som kompleks og tidvis uoversiktlig med kontinuerlige endringer. Dette gjør at Avinor inntil videre ikke finner det mulig å aktivere PFLY-ordningen eller åpne for å etablere lokale avtaler, sier Laupsa.

NLF vil jobbe videre mot en løsning for å kunne utvide handlingsrommet i forbindelse med reduserte åpningstider og stengte flyplasser.

 

Oppfordring: Sjekk NOTAM

NLF oppfordrer alle medlemmer til å studere og oppdatere seg på gjeldende NOTAM tett opp til avgangstidspunktet for flyturer da det for tiden er hyppige endringer av informasjonen. Mange har god erfaring med å bruke elektroniske hjelpemidler (apper) med funksjon som viser NOTAM i realtid og dermed fanger opp relevant informasjon.  

Har du behov for å flytte et fly fra stengt flyplass?

NLF har fremmet et forslag ovenfor Avinor om å prøve å etablere en løsning der fly som "står fast" på en stengt lufthavn kan få forhåndsgodkjenning for én avgang med formål å flytte flyet til en annen flyplass. Avinor er positivt innstilt til forslaget, og vil arbeide for å finne en løsning for dette. 

De som har behov for å benytte seg av en løsning for å flytte et fly fra en stengt flyplass kan sende en e-post til stian.kultorp@nlf.no med følgende informasjon:

Avgangsflyplass:

Ønsket avgangstidspunkt (dag/tid):

Registrering: 

Kontaktperson:

Telefonnr:

NLF vil videreformidle forespørsel og informasjon til Avinor.