NLF / Forbund / Ny europeisk luftfartslov er endelig vedtatt
Torkell

Ny europeisk luftfartslov er endelig vedtatt

Snart kan 600 kg-tunge sportsfly som dette være nasjonalt regulert i hver enkelt EU-stat. Foto: Torkell Sætervadet

EU-rådet ga 26. juni 2018 sin tilslutning til ny europeisk grunnforordning for sivil luftfart. Dermed er en ny luftfartslov for Europa vedtatt. Forordningen kan innebære en rekke forbedringer for euroepisk allmennflyging og luftsport. Blant annet åpner den for at medlemslandene kan tillate at mikrofly får en økt vektgrense på 600 kg for landfly og 650 kg for fly som lander på vann. 

Forordningen som du kan laste ned her vil bli publisert i EUs offisielle journal innen kort tid, og deretter vil forordningen tre i kraft i EU innen 20 dager. For EØS-land som Norge vil det imidlertid gjenstå en mer omstendelig prosess: For det første skal EØS-komiteen som består av representanter fra EU og EFTA fastsette om forordningen skal inntas i EØS-avtalen. Ettersom sivil luftfart er inntatt i vedlegg XIII.6 til EØS-avtalen og det ikke er noen politiske signaler fra noen av sidene om at dette også skal være situasjonen i framtiden, er det svært stor sannsynlighet for at EØS-komiteen fatter vedtak om at forordningen skal bli gjennomført også i EFTA-landene. Enkelte tilpasninger kan tenkes, men det er usannsynlig at eventuelle tilpasninger vil ha betydning for allmennflyging og luftsport. 

Deretter skal forordningen gjennomføres i norsk rett. Det vil både kreves endringer i lov (den norske luftfartsloven) og i norske forskrifter. Ettersom deler av gjennomføringen i dette tilfellet må behandles av Stortinget, er det ventet at gjennomføringen tar lenger tid enn de sedvanlige én til tre månedene: Minst et halvt år kan være et realistisk anslag. Du kan følge EFTA-prosessen og den norske gjennomføringsprosessen her

 

Stor betydning for allmennflyging og luftsport

Den nye grunnforordningen mottas med store forventninger fra det europeiske luftsports- og allmennflymiljøet. For NLF og paraplyorganisasjonen EAS (Europe Air Sports) har et hovedfokus vært muligheten for å øke vektrammen for mikrofly fra 472,5 kg til 600 kg (fra 495 kg til 650 kg for fly som lander på vann). NLF startet en prosess opp mot EAS og det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA allerede i 2014, og EU-kommisjonen åpnet i sitt første forslag til grunnforordning for en vektøkning, men da begrenset til elektriske luftfartøy og en maksvekt på 540 kg. Gjennom et systematisk politisk arbeid og myndighetsstøtte fra land som Finland, Tyskland og Norge, er grensen nå satt til 600 kg / 650 kg, mens steilefart i landingskonfigurasjon er satt til maksimalt 45 knop kalibrert flygefart.  

Før den nye rammen for mikroflyvekter kan tas i bruk, må blant annet de norske mikroflyforskriftene (BSL B 2-5 og BSL D 4-8) endres. NLF har gjennom prosjekt for allmennflyging og luftsport (PAL) for lengst opprettet en god dialog med Luftfartstilsynet om dette. NLF regner med at det videre arbeidet kan skje parallelt med den øvrige gjennomføringsprosessen. De nærmere betingelsene for vektøkning er ventet å bli beskrevet i NLFs sikkerhetssystem for mikroflyging (Mikroflyhåndboken). Det er imidlertid Luftfartstilsynet som skal godkjenne slike endringer i Mikroflyhåndboken. 

NLF har også jobbet tett med sine nordiske søsterorganisasjoner for å oppnå felles tekniske standarder for mikrofly opp til 600/650 kg. Både i denne prosessen og den forutgående euroepiske prosessen har det vært viktig for NLF at man i størst mulig grad skal kunne bygge på de amerikanske LSA-standardene. De nordiske organisasjonene ble nylig enig om en felles anbefaling til sine myndigheter som tar hensyn til dette. Hvorvidt standardene faktisk vil bli implementert, vil være opp til det enkelte lands myndigheter. Gledelig nok ligger det an til at Tyskland gjennomfører standarder som for de fleste formål er identiske med den nordiske anbefalingen. Et fly godkjent i Tyskland vil med andre ord også kunne godkjennes i Norge, med mindre myndighetene velger andre løsninger enn de som er foreslått. 

 

Flere forbedringer i sikte

Den nye grunnforordningen åpner for flere forbedringer i regelverket for allmennflyging og luftsport. Blant annet pålegges EU-kommisjonen/EASA å gjennomgå alt regelverk som berører allmennflyging innen to år med henblikk på å forbedre og forenkle det. Som et resultat av dette, har EASA fastsatt at temaet for årets europeiske sikkerhetskonferanse igjen vil være allmennflyging. Konferansen vil være en viktig arena for å peke på hvor skoen trykker. 

Grunnforordningen har forøvrig en struktur som gjør det mulig for EU-kommisjonen å fastsette kriterier for når typesertifikat og legeattest med videre kan erstattes av enklere ordninger. Det vil imidlertid ta tid før slike alternative regler eventuelt vil være på plass.  

 

Felles droneregler

Noe mindre entusiasme viser luftsportsorganisasjonene for at droner nå blir felleseuropeisk regulert. Særlig har modellflyorganisasjonene vært engstelig for at en aktivitet som har foregått sikkert i flere årtier skal underlegges byråkratiske systemer. Heldigvis har EU lyttet til dette og åpnet for at modellflyging som skjer i organiserte former kan fortsette som før.