NLF / Mikrofly / Aktiviteter
Tittel Dato Seksjon Klubb
Ski - & sjøflyging 31.12-2018 Mikrofly, Motorfly NLF Ski- & sjøflykomiteen